Facebook

STATUT STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW KULTURY „KULTURNATYWA”

 

Preambuła

 

Chcemy społeczeństwa zaangażowanego , w którym ludzie są aktywni, otwarci na rozwój i odważnie podążają za swoimi pasjami.

 

Podejmujemy działania kulturalno-społeczne, w których pobudzamy ludzi do rozwijania swoich pasji i aktywnego uczestnictwa w kulturze. Nasze postawy to kreatywność, odwaga i profesjonalizm.

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§1.

 

Stowarzyszenie Twórców Kultury „Kulturnatywa”, z siedzibą w Redzie, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gdańsku i posiadającym osobowość prawną. Działa na mocy przepisów prawa regulujących działalność stowarzyszeń: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach; Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego statutu.

 

§2.

Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: Stowarzyszenie Kulturnatywa.

 

§3.

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem województw pomorskiego i mazowieckiego.

 

§4.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie, zastrzega sobie możliwość działania poza obrębem kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§5.

W realizacji swych celów Stowarzyszenie może współdziałać z organami samorządowymi, organizacjami społecznymi, instytucjami i innymi podmiotami. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.

 

§6.

Nazwa,  symbole oraz logotyp Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej. Stowarzyszenie używa pieczęci zgodnie z przepisami.
 

§7.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu.

 

Rozdział II

 

Cele Stowarzyszenia

 

§8.

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

– wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

– promowanie działalności charytatywnej;

– podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej;

– działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

– ochrona i promocja zdrowia;

– działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

– wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

– organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;

– wspieranie turystyki i krajoznawstwa;

– działalność na rzecz integracji europejskiej

– promocja i organizacja wolontariatu;

– przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

– działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32.
 

§9.

 

Cele i ich realizacja

 

I.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

1. Organizowanie warsztatów, spotkań, dyskusji, konferencji, happeningów i imprez kulturalnych (koncerty, pokazy filmowe, spektakle teatralne, wieczorki pisarskie itp.)

2. Produkowanie i upowszechnianie utworów filmowych, muzycznych oraz innych utworów audio-wizualnych.

3. Wspieranie inicjatyw twórców kultury.

4. Tworzenie projektów interdyscyplinarnych, wielokulturowych, międzypokoleniowych i międzynarodowych.

5. Działalność wydawniczą związaną z celami Stowarzyszenia.

6. Prowadzenie badań i kampanii społeczno-kulturowych.

7. Tworzenie ośrodka kultury mającego na celu wzbogacenie społeczno-kulturalnego oblicza regionu.

8. Organizacje wydarzeń poszerzających dostęp do kultury i wyrównujących szanse społeczne.

9. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w kraju i za granicą.
 

II. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

1. Organizowanie warsztatów, szkoleń, spotkań, dyskusji, konferencji, happeningów, imprez kulturalnych (koncerty, pokazy filmowe, spektakle teatralne, wieczorki pisarskie itp.)

2. Produkowanie i upowszechnianie utworów filmowych, muzycznych oraz innych utworów audio-wizualnych.

3. Działalność wydawniczą związaną z celami Stowarzyszenia.
 

§10.

Stowarzyszenie dąży do ciągłego rozwoju zarówno Członków, uczestników projektów, jak również infrastruktury potrzebnej do realizowania w/w celów statutowych.

 

Rozdział III

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu

§11.

 

Członkami Stowarzyszenia Kulturnatywa mogą być osoby prawne i fizyczne, które popierają cele Stowarzyszenia. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§12.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)     Zwyczajnych,

b)     Wspierających,

c)     Honorowych.

 

§13.

Aby zostać Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia, zwanym dalej „Członkiem” należy:

a) przedstawić deklaracje członkowską,

b) uzyskać pozytywną opinię członka Stowarzyszenia,

O przyjęciu w poczet Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie Członków nie później niż w przeciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 

§14.

Członek Stowarzyszenia ma prawo do:

a) pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia,

b) głosowania i zabierania głosu oraz czynnego i biernego udziału w wyborach,

c) bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie, chyba że uchwała wewnętrzna stanowi inaczej,

d) bycia nagradzanym za swój wkład w pracę i rozwój Stowarzyszenia, nagroda nie może mieć charakteru pieniężnego,

e) wystąpienia ze Stowarzyszenia,

 

§15.

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

a) uczestniczenia w co najmniej 2/3 Walnych Zebraniach Członków w ciągu roku,

b) wykonywania zadań powierzonych mu przez Zarząd Stowarzyszenia,

c) składania Zarządowi pisemnych bądź ustnych raportów z wyników wykonanych zadań,

d) regularnego płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia,

e) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

f) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

g) dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz popularyzacji jego wizji,

 

§16.

Członek Stowarzyszenia może zostać relegowany w skutek:

a) nieprzestrzegania §17 ,poza wyjątkami określonymi w Statucie,

c) prowadzenia działalności na szkodę Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu bądź Walnego Zgromadzenia Członków,

d) braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,

e) demokratycznego głosowania Walnego Zgromadzenia Członków, po uprzednim podaniu stosownego powodu relegowania,

f) utraty praw obywatelskich,

g) śmierci bądź trwałej choroby uniemożliwiającej mu dalsze działanie w Stowarzyszeniu lub upadłości (w przypadku osoby prawnej),

 

§17.

Członek Stowarzyszenia może zostać zawieszony w skutek:

a) nie płacenia składek członkowskich przez co najmniej rok,

b) decyzji Zarządu Stowarzyszenia,

c) wniosku samego Członka.

§18.

Aby zostać Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia należy:

a) wesprzeć działalność Stowarzyszenia osobiście, materialnie lub w inny sposób,

b) uzyskać pozytywną opinię przynajmniej jednego z członków Stowarzyszenia oraz przynajmniej jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia.

O przyjęciu w poczet Stowarzyszenia decyduje zwykłą większością głosów Zarząd Stowarzyszenia.

§19.

Członkowie Honorowi Stowarzyszenia przyjmowani są na skutek:

a) uzyskania zwykłej większości głosów podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. W razie równej ilości głosów „za” i „przeciw” decydujący głos należy do Prezesa Stowarzyszenia.

Członek Honorowy Stowarzyszenia może być osobą prawną lub fizyczną, która wniosła wybitny wkład w pracę i rozwój Stowarzyszenia.
 

§20.

Członek Wspierający i Członek Honorowy wspiera działalność Stowarzyszenia osobiście, materialnie lub w inny sposób. Stanowi też głos doradczy dla Stowarzyszenia.

 

§21.

Członek Wspierający Stowarzyszenie ma obowiązek wywiązywania się z wszelakich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

 

§22.

Członek Wspierający i Członek Honorowy może zostać pozbawiony członkostwa na skutek decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

 

§23.

Od decyzji o przyjęciu w poczet członków albo pozbawieniu członkostwa, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV

 

Władze Stowarzyszenia

 

§24.

Władzami Stowarzyszenia są:

a)  Walne Zgromadzenie Członków,

b)  Zarząd Stowarzyszenia,

c)  Komisja Rewizyjna.
 

§25.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Do zakresu jego kompetencji należy:

a) wybieranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

b) uchwalanie zmian Statutu,

c) ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,

d) regulowanie wysokość  (częstotliwość)i składki członkowskiej,

e) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie uchwał.
 

§26.

Na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia zbiera Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 30 dni od złożenia wniosku.

 

§27.

W uzasadnionych przypadkach Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się korzystając z transmisji internetowej online w czasie rzeczywistym.

 

§28.

Uchwały organów władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. Uchwały, poza wymienionymi w Statucie wyjątkami, są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej polowy ogólnej liczby osób uprawnionych w danym przypadku do głosowania.

 

Kompetencje Zarządu Stowarzyszenia

 

§29.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2 do 5 Członków, w tym zawsze z Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.

 

§30.

Do obowiązków Zarządu należy:

a) sprawne kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b) realizowanie celów statutowych,

c) wydawanie uchwał dotyczących wszystkich spraw Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia,

d) regulowanie polityki finansowej Stowarzyszenia, w tym budżetu,

e) podejmowanie decyzji w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania majątku Stowarzyszenia,

f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

h) przyjmowanie, relegowanie, zawieszanie Członków, o ile nie należy to do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków,

i) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

j) ustalanie trybu egzekwowania składek członkowskich.
 

§31.

Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzje i uchwały zwykłą większością głosów.

 

§32.

Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków na czas nieokreślony. Walne Zgromadzenie Członków może odwołać Zarząd bądź członka Zarządu, w drodze głosowania  podczas Zgromadzenia. Odwołanie jest zasadne, jeżeli za odwołaniem zagłosuje dwie trzecie zebranych, w obecności co najmniej połowy Członków.

 

§33.

Do obowiązków Prezesa Stowarzyszenia należy:

a) kierowanie pracami Zarządu Stowarzyszenia,

b) przyjmowanie raportów dotyczących pracy Stowarzyszenia,

c) przygotowywanie uchwał oraz procedur wewnętrznych,

d) sprawowanie (wespół z Wiceprezesem) pieczy nad majątkiem i finansami Stowarzyszenia,

e) powoływanie dodatkowych sekcji Stowarzyszenia potrzebnych do wykonywania celów statutowych,

f) godne reprezentowanie Stowarzyszenia,

c) współodpowiedzialność za majątek i finanse Stowarzyszenia,

g) wspieranie Członków Stowarzyszenia.
 

§34.

Do zakresu obowiązków Wiceprezesa Stowarzyszenia należy:

a) godne reprezentowanie Stowarzyszenia,

b) sprawowanie (wespół z Prezesem) pieczy nad majątkiem i finansami Stowarzyszenia,

c) przyjmowanie raportów dotyczących pracy Stowarzyszenia,

d) przygotowywanie uchwał oraz procedur wewnętrznych,

e) z polecenia Prezesa zastępowanie Prezesa Stowarzyszenia i pełnienie jego obowiązków,

d) wspieranie Członków Stowarzyszenia.

 

§35.

Do zakresu obowiązków Członka Zarządu  należy:

a) wspieranie Prezesa i Wiceprezesa w realizowaniu bieżących zadań Zarządu,

b) godne reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

c) współodpowiedzialność za majątek i finanse Stowarzyszenia,

d) wspieranie Członków Stowarzyszenia.

 

Komisja Rewizyjna

 

§36.

Komisja Rewizyjna jest organem działającym niezależnie od Zarządu Stowarzyszenia. Powinna składać się z co najmniej 2 osób. Członkowie w/w komisji nie mogą być powiązani więzami rodzinnymi  z Członkami Zarządu Stowarzyszenia. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) nadzorowanie i kontrolowanie prac Zarządu,

b) kontrolowanie budżetu oraz wydatków Stowarzyszenia,

c) dbanie o dobro Stowarzyszenia oraz jego majątku.
 

§37.

Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia w czasie kadencji może nastąpić w drodze dobrania Członka Zwyczajnego:

a) do Zarządu – jednomyślną uchwałą pozostałych członków Zarządu,

b) do Komisji Rewizyjnej – jednomyślną uchwałą pozostałych członków Komisji.
 

Rozdział V

 

Majątek Stowarzyszenia

 

§38.

Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy i spadki,

c) środki pochodzące z ofiarności publicznej,

d) sponsoring,

e) działalność odpłatna pożytku publicznego,

f) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,

h) dochody z własnej działalności,

i) środki ze sprzedaży majątku trwałego Stowarzyszenia.
 

§39.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi i przepisami.

 

§40.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

§41.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Rozdział VI

 

Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia

 

§42.

1. Uchwała w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia może być przyjęta na Walnym Zgromadzeniu Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku nieobecności tej liczby Członków decyzje mogą być podjęte większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków zwołanym w II terminie.